Tuyển dụng

Tài nguyên quan trọng của chúng tôi

Tài sản chủ chốt của  IPS theo thứ tự là nhân lực, kiến thức và công nghệ. Nguồn nhân lực của chúng tôi luôn đi đầu. Sự cống hiến và kiến thức của nguồn nhân sự là yếu tố quyết định đến sự thành công của chúng tôi và chúng tôi làm mọi việc để giúp công việc của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Điều này được chứng minh bởi cơ cấu tổ chức ,với trách nhiệm rõ ràng. Trọng tâm của chúng tôi luôn là khách hàng. Tất cả đi theo mô hình hoạt động của International IPS.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vị trí tuyển dụng hoặc có câu hỏi khác dành cho bộ phận Nhân sự.